Home Video Ảo Thuật Ảo thuật Pháp quốc
Ảo thuật Pháp quốc PDF Print E-mail
Ảo Thuật
Written by Saigon Echo sưu tầm   
Friday, 05 November 2010 17:24

Mời quí bạn xem 1 màn ảo thuật tân kỳ, bỏ người đẹp vào súng ca-nông, bắn 1 phát, người đẹp xuất hiện trong bình cầu đầy nước