Home Phát Thanh Tu Đức
Tu Đức
Đọc kinh Mân Côi - Mùa Thương PDF Print E-mail
Written by Tiếng Vọng Tình Thương   
Tuesday, 18 August 2009 22:13

MÙA THƯƠNG  - Mầu nhiệm Con Thiên Chúa chịu chết để cứu chuộc tội lỗi nhân loại.

 
Đọc Kinh Mân Côi - Mùa Vui PDF Print E-mail
Written by Tiếng Vọng Tình Thương   
Tuesday, 18 August 2009 22:10

MÙA VUI - Hỡi trần gian! Hãy vui lên, vì Con Thiên Chúa đã giáng trần trong lòng Trinh Nữ Maria.

 
Đọc Kinh Mân Côi - Mùa Mừng PDF Print E-mail
Written by Tiếng Vọng Tình Thương   
Tuesday, 18 August 2009 22:07

MÙA MỪNG - Alleluia! Người đã sống lại thật như lời Người đã hứa! Alleluia!

 
Đọc Kinh Mân Côi - Mùa Sáng PDF Print E-mail
Written by Tiếng Vọng Tình Thương   
Tuesday, 18 August 2009 22:03

MÙA SÁNG - Thiên Chúa là Ánh Sáng. Chúa Kitô, Chúa chúng ta là Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.