Home Lịch Sử VN Chiến Tranh VN Bảo Vệ Lãnh Thổ Hình ảnh chiến tranh VN rất rõ
Hình ảnh chiến tranh VN rất rõ PDF Print E-mail
Written by Saigon Echo sưu tầm   
Thursday, 15 July 2010 07:06

 Những ai đã từng tham chiến trong QLVNCH nên dành một ít thời gian đễ tìm về quá khứ của một thời chiến đấu cho lý tưởng tự do đễ bảo vệ cho một miền Nam được sống trong an bình và thịnh vượng...

  { gồm 141 tấm ảnh rất rỏ với chú thích, một sưu tập rất có giá trị lịch sử }

 Dù có nhiều hình đã thấy rồi cũng nên coi lại ! (có thể phải đợi môt hồi để tất cả các hình hiện ra)

Xin BẤM VÀO ĐÂY