Home Hình Ảnh Biến Cố ĐGH Bênêdictô gặp Nguyễn Minh Triết


Ngày 11-12-2009, ĐGH Bênêđictô XVI đã tiếp kiến ông Nguyễn Minh Triết, Chủ Tịch Nhà Nước VN tại Dinh Giáo Hoàng.
Biến Cố
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Minh Triết
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Mi...
Image Detail Image Download
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Minh Triết
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Mi...
Image Detail Image Download
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Minh Triết
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Mi...
Image Detail Image Download
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Minh Triết
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Mi...
Image Detail Image Download
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Minh Triết
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Mi...
Image Detail Image Download
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Minh Triết
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Mi...
Image Detail Image Download
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Minh Triết
ĐGH Bênêdicto XVI gặp ông Nguyễn Mi...
Image Detail Image Download

 

Display Num